Touse

Definition of Touse

Pronunciation: touz
v. t. & i.1.To pull; to haul; to tear; to worry.
[imp. & p. p. Toused (touzd); p. pr. & vb. n. Tousing.]
As a bear, whom angry curs have touzed.
- Spenser.
n.1.A pulling; a disturbance.
Word:

Browse

Toughish
Toughly
Toughness
Touite
Toupee
Toupettit
Tour
Touraco
Tourbillion
Touring car
Tourist
Tourmaline
Tourn
Tournament
Tournery
Tourney
Tourniquet
Tournois
Tournure
Tous-les-mois
-Touse-
Tousel
Touser
Tousle
Tousy
Tout
Tout-ensemble
Touter
Touze
Tow
Tow-head
Towage
Towall
Toward
Towardliness
Towardly
Towardness
Towards
Towboat
Towel
Towel gourd
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy