Phenogamia

Definition of Phenogamia

Phen`o`ga´mi`a
n. pl.1.(Bot.) Same as Phænogamia.
Word:

Browse

Phelloderm
Phellogen
Phelloplastics
Phenacetin
Phenacite
Phenakistoscope
Phenalgin
Phenanthrene
Phenanthridine
Phenanthroline
Phene
Phenetol
Phenic
Phenic acid
Phenician
Phenicine
Phenicious
Phenicopter
Phenix
Phenocryst
-Phenogamia-
Phenogamian
Phenol
Phenol acid
Phenol alcohol
Phenol aldehyde
Phenol phthalein
Phenolate
Phenology
Phenolphthalein
Phenomenal
Phenomenalism
Phenomenist
Phenomenology
Phenomenon
Phenose
Phenyl
Phenyl hydrate
Phenyl hydrazine
Phenylamine
Phenylene
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy