Fir tree

Definition of Fir tree

Fir´ tree`   Pronunciation: fẽr´ trē`
1.See Fir.

Related Words

Abies, Abies bracteata, Abies venusta, bristlecone fir, conifer, coniferous tree, fir, fir cone, genus Abies, Santa Lucia fir, silver fir, true fir
Word:

Browse

Finnan haddie
Finned
Finner
Finnic
Finnikin
Finnish
Finns
Finny
Finochio
Finos
Finpike
Finsen light
Fint
Fiord
Fiorin
Fiorite
Fioriture
Fippenny bit
Fipple
Fir
-Fir tree-
Fire
Fire alarm
Fire annihilator
Fire balloon
Fire bar
Fire basket
Fire beetle
Fire blast
Fire box
Fire brick
Fire brigade
Fire bucket
Fire bug
Fire clay
Fire company
Fire cross
Fire damp
Fire dog
Fire drill
Fire eater
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy