Eyeshot

Definition of Eyeshot

Eye´shot`
n.1.Range, reach, or glance of the eye; view; sight; as, to be out of eyeshot.

Related Words

range, reach, view
Word:

Browse

Eyeglass
eyeglasses
Eyehole
Eyelash
Eyeless
Eyelet
Eyelet hole
Eyelet punch
Eyelet ring
Eyeleteer
Eyelid
eyeliner
Eyen
eyepatch
eyepiece
Eyer
Eyereach
Eyesalve
Eyeservant
Eyeservice
-Eyeshot-
Eyesight
Eyesore
Eyestalk
Eyestone
Eyestring
Eyet
Eyetooth
Eyewash
Eyewater
Eyewink
Eyewinker
Eyewitness
Eyghen
Eyght
Eyle
Eyliad
Eyne
Eyot
Eyr
Eyra
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

© 2014 Delaflex, Inc.Dictionary Home | Privacy Policy